Všeobecné obchodní podmínky / dražební řád

Všeobecné obchodní podmínky pro webový aukční portál www.aukceunicef.cz provozovaný Českým výborem pro UNICEF

 

1.Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují (i) práva a povinnosti smluvních stran (Provozovatele a Zájemce) při užívání webového aukčního portálu dostupného na www.aukceunicef.cz (dále jen „Portál“), (ii) podmínky účasti Účastníků aukce na Elektronických aukcích uskutečňovaných prostřednictvím Portálu a (iii) práva a povinnosti při uzavírání kupních smluv mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Vítězným účastníkem aukce jako kupujícím.

1.2. Provozovatelem Portálu je Český výbor pro UNICEF, se sídlem Rytířská 539/31, Staré Město, 110 00 Praha, IČO 158 88 177, zapsaný ve v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5370 (dále jen „Provozovatel“).

1.3. Čistý výtěžek z prodeje Předmětů aukce za využití Elektronické aukce je určen pro veřejnou sbírku konanou Provozovatelem, která je osvědčena osvědčením Magistrátu hl. m. Prahy, odborem daní, poplatků a cel ze dne 15. 10. 2013, č.j. S-MHMP/1101054/2013. Prodej Předmětů aukce za využití Elektronické aukce se považuje za prodej předmětů ve smyslu § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

2. Definice pojmů

2.1.Elektronická aukce je výběrový proces přístupný na Portálu, kterého se účastní Účastníci aukce, kteří mají zájem o koupi Předmětu aukce, jehož účelem je zajistit Provozovateli zájemce o koupi Předmětu aukce podle kritéria nejvyšší nabídky kupní ceny ve formě Příhozu.

2.2. Účastník aukce je plně svéprávná fyzická (případně právnická) osoba, registrovaná na Portálu, která se prostřednictvím svého uživatelského účtu aktivně účastní Elektronické aukce tím, že v ní činí Příhozy. Účastník aukce je zpravidla fyzickou osobou – spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na účastníka aukce, který při účasti v Elektronické aukci jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu samostatného povolání, se ve vztahu k jeho právům a povinnostem aplikuje úprava těchto VOP přiměřeně.

2.3. Předmětem aukce je movitá věc, která je nabízena k prodeji prostřednictvím Elektronické aukce.

2.4. Vyvolávací cena je kupní cena, za níž je Předmět aukce nabízen na počátku Elektronické aukce.

2.5. Příhoz je neodvolatelná nabídka konkrétní výše kupní ceny (včetně DPH) vyjádřená v českých korunách (zaokrouhlená na celé koruny) za Předmět aukce učiněná Účastníkem aukce v době trvání Elektronické aukce, adresovaná Provozovateli.

2.6. Vítězný účastník je Účastník aukce, který splnil podmínky pro účast v Elektronické aukci a učinil v rámci ní nejvyšší Příhoz.

2.7. Zájemce je plně svéprávná fyzická (případně právnická) osoba, která má zájem stát se Účastníkem aukce a za tímto účelem se registruje na Portálu a vytvoří si vlastní uživatelský účet.

3. Registrace a uživatelský účet

3.1. Zájemce o účast v Elektronické aukci je povinen se zaregistrovat na Portálu a vytvořit si vlastní uživatelský účet, prostřednictvím něhož se Elektronické aukce zúčastní a bude komunikovat s Provozovatelem. Registrovat se na Portálu je oprávněna pouze plně svéprávná fyzická osoba, která dovršila věk 18 let, případně právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku (včetně obdobného rejstříku v případě zahraničních právnických osob).

3.2. Registrace na Portálu a vytvoření uživatelského účtu probíhá vyplněním předepsaného formuláře v rozsahu následujících údajů:

(a)v případě fyzické osoby jméno, příjmení, kontaktní e-mail a telefon, adresa bydliště;

(b)v případě podnikající fyzické osoby jméno, příjmení (obchodní firma podnikatele), adresa místa podnikání, IČO, DIČ, údaje o plátci DPH, kontaktní e-mail a telefon;

(c)v případě právnické osoby název obchodní firmy, adresa sídla, IČO, DIČ, údaje o plátci DPH, jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu, kontaktní e-mail a telefon.

3.3. Podmínkou pro vytvoření uživatelského účtu je souhlas s těmito VOP. Veškeré údaje je Zájemce povinen uvádět pravdivě a v případě jejich změny informovat Provozovatele prostřednictvím Portálu v sekci uživatelský účet. Po odeslání vyplněného formuláře zašle Provozovatel Zájemci na jím uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail, kterým ho požádá o ověření správnosti zadaných údajů pro potvrzení jeho identifikace. Okamžikem potvrzení správnosti údajů Zájemcem dojde k registraci na Portálu a vytvoření uživatelského účtu.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu Zájemce je zabezpečený Zájemcem zvoleným uživatelským jménem a heslem. Zájemce je povinen zacházet s přístupovými údaji k uživatelskému účtu tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zájemce. Zájemce není oprávněn umožnit přístup k uživatelskému účtu třetím osobám. Provozovatel není zodpovědný za zneužití uživatelského účtu Zájemce.

3.5. Provozovatel je oprávněn omezit Zájemci přístup k jeho uživatelskému účtu či mu jeho uživatelský účet zrušit bez náhrady, a to zejména tehdy, když Zájemce svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než 2 roky anebo poruší povinnosti vyplývající z těchto VOP.

3.6. Zájemce je oprávněn kdykoliv uživatelský účet vypovědět prostřednictvím vyplněného formuláře dostupného na Portálu. Po doručení vyplněného formuláře Provozovatel uživatelský účet Zájemce zruší.

3.7. Zájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Portálu.

4. Průběh Elektronické aukce, uzavření kupní smlouvy

4.1. Elektronická aukce je zahájena okamžikem, který určí Provozovatel (zejména formou uveřejnění data a času zahájení Elektronické aukce) a trvá po předem určenou dobu. Provozovatel je oprávněn dobu trvání Elektronické aukce opakovaně prodloužit, a to i v případě již zahájené Elektronické aukce. V rámci každé aukce je dražen jeden konkrétní či více konkrétních Předmětů aukce, které jsou před zahájením aukce Účastníkům aukce stručně popsány (případně i za pomoci fotografií).

4.2. Po dobu trvání Elektronické aukce mohou Účastníci aukce činit Příhozy. Příhoz Účastníka aukce musí být vždy vyšší, než byl jemu bezprostředně předcházejí Příhoz jiného Účastníka aukce na stejný Předmět aukce. První Příhoz musí být vyšší, než je Vyvolávací cena.

4.3. Vítězem aukce se stává ten Účastník aukce, který jako poslední (v rámci doby trvání Elektronické aukce) učinil nejvyšší Příhoz.

4.4. Příhoz Vítězného účastníka je návrhem uzavření kupní smlouvy na Předmět aukce, který je adresovaný Provozovateli. Návrh na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva se řídí těmito VOP, tj. obsahem uzavřené kupní smlouvy na Předmět aukce se stávají rovněž ustanovení těchto VOP.

4.5. Provozovatel oznámí Vítěznému účastníkovi přijetí jeho nabídky nejpozději 14 dní od skončení Elektronické aukce. Provozovatel je oprávněn nabídku Vítězného účastníka nepřijmout i bez uvedení důvodů. Oznámení o přijetí nabídky Provozovatel učiní prostřednictvím uživatelského účtu Vítězného účastníka, případně prostřednictvím kontaktních údajů Vítězného účastníka (telefon, e-mail). Přijetím nabídky ze strany Provozovatele je uzavřena kupní smlouva na Předmět aukce mezi Vítězným účastníkem jako kupujícím a Provozovatelem jako prodávajícím. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupní smlouva je uzavírána distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Spolu s oznámením o přijetí nabídky sdělí Provozovatel Vítěznému účastníkovi platební údaje pro platbu kupní ceny bezhotovostním převodem na účet Provozovatele (předpis pro platbu daru do veřejné sbírky) a zašle potvrzení o poskytnutí daru do veřejné sbírky.

4.6. Vítězný účastník je povinen uhradit kupní cenu na účet Provozovatele ve lhůtě splatnosti v délce 14 dnů od obdržení potvrzení o poskytnutí daru do veřejné sbírky. Neuhradí-li Vítězný účastník kupní cenu ani v náhradní lhůtě 14 dní, která počne běžet bezprostředně po uplynutí původní lhůty splatnosti dle předchozí věty, považuje se takové jednání za podstatné porušení kupní smlouvy ze strany Vítězného účastníka, které Provozovatele opravňuje odstoupit od kupní smlouvy. Písemné odstoupení od smlouvy doručí Provozovatel Vítěznému účastníkovi elektronicky na uvedenou emailovou adresu, přičemž pro tento případ se sjednaná forma komunikace považuje za písemnou.

4.7. V případě, že Provozovatel odstoupí od kupní smlouvy dle článku 4.6 těchto VOP, je oprávněn oslovit Účastníka aukce, jehož příhoz byl v pořadí druhý nejvyšší a zjistit, zda je jeho návrh na uzavření kupní smlouvy (příhoz) stále závazný. Sdělí-li Účastník aukce, jehož příhoz byl v pořadí druhý nejvyšší, že jeho návrh je stále závazný, postupují strany obdobně dle článků 4.5, 4.6 a 4.7 těchto VOP. Při nezájmu Účastníka aukce, jehož příhoz byl v pořadí druhý nejvyšší, o uzavření kupní smlouvy, je Provozovatel oprávněn oslovit další Účastníky aukce podle pořadí výše jejich příhozů, případně je oprávněn nabídnout Předmět aukce opětovně do Elektronické aukce.

4.8. Vítězný účastník je povinen převzít Předmět aukce v sídle Provozovatele do 14 dnů od uhrazení kupní ceny.

4.9. Provozovatel si vyhrazuje právo Elektronickou aukci v průběhu jejího trvání zrušit bez udání důvodu.

4.10. Vítězný účastník, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 80/2012 Sb., občanského zákoníku, má právo odstoupit od kupní smlouvy na Předmět aukce ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. V této lhůtě musí být odstoupení od smlouvy Provozovateli oznámeno písemně prostřednictvím e-mailu nebo dopisu doručeného na adresu jeho sídla. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud Vítězný účastník odešle e-mail či dopis, který od smlouvy odstupuje, před uplynutím 14 dnů. Vítězný účastník může za účelem odstoupení od smlouvy použít také formulář, který je přílohou těchto VOP a je rovněž umístěn na Portálu. Provozovatel potvrdí Vítěznému účastníkovi bez zbytečného odkladu přijetí formuláře pro odstoupení od smlouvy.

4.11. V případě odstoupení od smlouvy Vítězný účastník zašle nebo předá Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, zboží, které na základě předmětné kupní smlouvy převzal, v nepoškozeném stavu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Vítězný účastník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Provozovatel tímto Vítězného účastníka ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorňuje, že přímé náklady spojené s vrácením nese Vítězný účastník. Odstoupí-li Vítězný účastník od smlouvy, vrátí mu Provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré platby, které od něj na základě předmětné kupní smlouvy přijal a zašle mu sdělení, kterým ruší své předchozí potvrzení o poskytnutí daru do veřejné sbírky. Platbu Provozovatel vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Vítězný účastník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použije Provozovatel stejný platební prostředek, který použil Vítězný účastník pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak.

4.12. Vítězný účastník bere na vědomí, že Předmětem aukce jsou látkové figuríny (panenky), jejichž vizuální a kvalitativní stránka odpovídá skutečnosti, že byly tvořeny dobrovolníky v rámci programu UNICEF, tj. nikoliv profesionálními výrobci (švadlenami). Na Předmětech aukce se proto mohou vyskytovat drobné nedokonalosti v šití či jiné drobné vizuální a funkční nedokonalosti, což Vítězný účastník bere na vědomí. Předměty aukce jsou jako takové vizuálním symbolem charitativní pomoci dětem v rámci programů UNICEF, nejsou užitným předmětem, zejména nejsou určeny k hrám dětí, maňáskovému divadlu a obdobnému způsobu zacházení.

4.13. V případě, že se nepodařilo vyřešit reklamaci vad Předmětů aukce s Provozovatelem, má Vítězný účastník možnost obrátit se návrhem na řešení sporu v rámci mimosoudního řízení na Českou obchodní inspekci. Návrh může být podán nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy Vítězný účastník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Provozovatele poprvé. Řízení je bezplatné a své náklady si zpravidla hradí strany samy. Provozovatel bude mít možnost se do 15 dnů k návrhu Vítězného účastníka vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní. Lhůta pro vyřízení mimosoudního řešení by u většiny případů neměla překročit 90 dní. Spor je možno řešit též on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nalezne kupující na https://www.coi.cz/informace-o-adr.

4.14. V případě smluv uzavřených se spotřebitelem distančním způsobem (on-line) má Zájemce/Vítězný účastník dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, právo na tzv. alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku uzavřeného on-line, a to prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů stanoví zásady ochrany a zpracování osobních údajů, které jsou nedílnou součástí těchto VOP.

6. Sdělení před uzavřením smlouvy prostředkem komunikace na dálku

6.1. Tyto VOP současně obsahují informace a poučení poskytované Vítěznému účastníkovi před uzavřením smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, tedy prostřednictvím webových stránek www.aukceunicef.cz.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.Právní vztahy vzniklé na základě těchto VOP se řídí českým právem.

7.2. Nedílnou součástí těchto VOP je reklamační řád a zásady zpracování osobních údajů.

7.3. Přílohou těchto VOP je formulář k odstoupení od smlouvy dle čl. 4.9 VOP.

7.4. Na právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších relevantních právních předpisů.

7.5. Tyto VOP je Provozovatel oprávněn kdykoli jednostranně změnit. O každé takové změně je Poskytovatel povinen informovat všechny Zájemce, kteří mají vytvořený uživatelský účet, nejméně 14 dnů před předpokládaným nabytím účinnosti nové verze VOP. Zájemce je oprávněn změny VOP odmítnout, a to formou výpovědi uživatelského účtu, doručené Provozovateli elektronicky prostřednictvím vyplněného formuláře dostupného na Portálu. Výpovědní doba činí čtrnáct (14) dnů a počíná běžet následující den po doručení výpovědi Provozovateli. Tuto výpověď je Zájemce oprávněn podat nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne oznámení změny VOP, jinak platí, že nové znění VOP akceptoval. Změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího (staršího) znění VOP.

7.6. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 23.11.2020.