Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Informace poskytované subjektům údajů

 

Český výbor pro UNICEF, IČO: 15888177, se sídlem Rytířská 539/31, Staré Město, 110 00 Praha, zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5370 (dále jen „UNICEF“ nebo „Správce“), který při své činnosti jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů), a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), tímto v souladu s čl. 13 a násl. GDPR poskytuje následující informace subjektům údajů.

 

1. Úvod

UNICEF je provozovatelem webového aukčního portálu dostupného na www.aukceunicef.cz (dále jen „Portál“), prostřednictvím kterého se Zájemci (po zaregistrování na Portálu a vytvoření vlastního uživatelského účtu) budou účastnit Elektronické aukce (blíže viz Všeobecné obchodní podmínky dostupné na www.aukceunicef.cz pojmy s velkými počátečními písmeny v tomto dokumentu mají stejný význam, jaký je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách).

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu?

Tři hlavní výhody hraní v online kasinu jsou pohodlí, bezpečnost a bonusové nabídky. Pohodlí je pro většinu lidí pravděpodobně největším faktorem. V online kasinu https://online-casinos.cz/netbet-casino/ můžete hrát kdykoli a kdekoli. Vše, co potřebujete, je připojení k internetu a počítač nebo mobilní zařízení. Nemusíte se nikam oblékat ani cestovat. Hrát můžete dokonce i v pyžamu!

V souvislosti s registrací/vytvořením uživatelského účtu, s účastí na Elektronické aukci a s uzavřením a plněním kupní smlouvy mezi UNICEF a Vítězným účastníkem Elektronické aukce, poskytne Zájemce Správci své osobní údaje. Ve vztahu k těmto osobním údajům Vás UNICEF tímto informuje o následujícím:

 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

UNICEF zpracovává následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, adresa bydliště, kontaktní e-mail a telefon v případě Zájemce fyzické osoby nepodnikající,
 • jméno, příjmení (obchodní firma podnikatele), adresa místa podnikání, IČO, DIČ, údaje o plátci DPH, kontaktní e-mail a telefon v případě Zájemce fyzické osoby podnikající,
 • jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu (případně její kontaktní e-mail a telefon) v případě Zájemce právnické osoby,
 • výše Příhozu do Elektronické aukce (výše účastníkem nabídnuté kupní ceny (včetně DPH) za Předmět aukce),
 • přihlašovací údaje do uživatelského účtu včetně hesla, a další údaje s Vaším uživatelským účtem související,
 • číslo bankovního účtu osoby (Vítězného účastníka), se kterým bude uzavřena kupní smlouva na Předmět aukce.

3. Za jakými účely osobní údaje zpracováváme a jaký je právní základ pro zpracování

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány pro potřeby vytvoření uživatelského účtu Zájemců, organizace Elektronické aukce a uzavření a plnění kupní smlouvy mezi UNICEF a Vítězným účastníkem Elektronické aukce. Výše uvedené osobní údaje jsou tudíž zpracovávány v souvislosti s a před případným uzavřením kupní smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vzhledem k existenci smluvního vztahu založeného mezi UNICEF a Vítězným účastníkem Elektronické aukce uzavřením kupní smlouvy na Předmět aukce, dopadá na Správce řada povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daní, pro jejichž splnění je nezbytné zpracovávat Vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu UNICEF zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Výše uvedené osobní údaje zpracovává a uchovává Správce rovněž na základě svého oprávněného zájmu za účelem ochrany práv Správce, zejména při obraně proti Vámi uplatněným právním nárokům vůči Správci či případně pro možnost uplatnění potenciálních právních nároků ze strany Správce vůči subjektu údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů (Zájemců, kteří si na Portálu vytvořili vlastní uživatelský účet) budou zpracovávány po celou dobu existence jejich uživatelského účtu. Za účelem ochrany práv Správce, budou dále zpracovávány po dobu trvání nejdelší možné promlčecí lhůty týkající se veškerých nároků, které by mohly být uplatněny v souvislosti s existencí uživatelského účtu a vztahy souvisejícími.

Osobní údaje subjektů údajů (Účastníků aukce) budou zpracovávány po celou dobu trvání Elektronické aukce. Za účelem ochrany práv Správce, budou dále zpracovávány po dobu trvání nejdelší možné promlčecí lhůty týkající se veškerých nároků, které by mohly být uplatněny v souvislosti s účastí na Elektronické aukci a vztahy souvisejícími.

Osobní údaje subjektu údajů (Vítězného účastníka, se kterým bude uzavřena kupní smlouva s UNICEF na Předmět aukce) budou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného kupní smlouvou. Za účelem ochrany práv Správce, budou dále zpracovávány po dobu trvání nejdelší možné promlčecí lhůty týkající se veškerých nároků, které by mohly být uplatněny v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou a vztahy souvisejícími.

Veškeré osobní údaje nezbytné pro plnění povinností Správce budou zpracovávány po dobu, která vyplývá z jednotlivých právních předpisů či která je nezbytná pro plnění povinností stanovených právními předpisy (zejména právními předpisy upravujícími problematiku daní a účetnictví).

Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

 

5. Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje může Správce také předávat (sdělovat) dalším subjektům, a to:

 • dodavatelům externích služeb pro UNICEF, např. účetních, auditorských, poradenských a právních služeb, dále IT služeb a služeb souvisejících se správou sítí a databází, zejména
  • společnosti Q2 Interactive s.r.o., IČO: 28268628, se sídlem Bayerova 799/30, Veveří, 602 00 Brno (správa a technická podpora Portálu)
 • subjektům, kterým je Správce povinen poskytovat údaje na základě právních předpisů (orgány veřejné moci, apod.).

 

6. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:

 1. Právo získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup (blíže viz čl. 15 GDPR).
 2. Právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (blíže viz čl. 16 GDPR).
 3. Právo, aby Správce vymazal osobní údaje, pokud je naplněn některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování atd.
 4. Právo, aby Správce omezil zpracování, a to v případech uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud Správce již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR, tedy především ve vztahu k údajům, které jsou zpracovávány na základě a pro účely oprávněného zájmu Správce.
 7. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR.
 8. Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7. Požadavek poskytnutí osobních údajů

Zájemci jako subjekty údajů nejsou povinni své osobní údaje poskytnout. Pokud však své osobní údaje neposkytnou, nemůže dojít k vytvoření jejich uživatelského účtu a Zájemce tak nebude mít možnost se účastnit Elektronické aukce.

V případě Vítězného účastníka a související kupní smlouvy na Předmět aukce uzavírané s UNICEF je poskytnutí osobních údajů zákonným, resp. smluvním požadavkem (a to v rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce anebo pro splnění kupní smlouvy uzavřené mezi Správcem a Vítězným účastníkem). Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít k řádnému plnění těchto povinností ze strany Správce.

 

8. Kontaktní údaje Správce

Ve všech věcech týkajících se ochrany osobních údajů a záležitostech souvisejících, prosíme, kontaktujte UNICEF jedním z následujících způsobů:

 • písemně na adrese sídla Správce: Rytířská 539/31, Staré Město, 110 00 Praha,
 • emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu aukce@unicef.cz,
 • telefonicky na tel. čísle +420 255 711 823.

 

9. Případné další informace

Pokud v tomto dokumentu není uvedeno jinak, aplikují se obecné zásady zpracování osobních údajů UNICEF dostupné na https://www.unicef.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.